எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவது தானாக வருவது அல்ல.... என் படைப்பில்...

வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுவது

தானாக வருவது அல்ல....
என் படைப்பில் இருந்து 
புத்தகத்தில் வெளியிட்ட 
ஒரு கவிதையை பதிவிடுகிறேன்!
சங்க தலைப்பில் எழுத முயன்றேன்... 

பதிவு : Penamunaiammu
நாள் : 21-May-22, 3:24 pm

மேலே