எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

எத்தனைமுறை எழுதினாலும், தீராத,திகட்டாத, சிந்தனையருவியும், பிரபஞ்சத்தின் ஒரு மாற்றத்தின்...

எத்தனைமுறை எழுதினாலும், தீராத,திகட்டாத,

சிந்தனையருவியும், பிரபஞ்சத்தின் ஒரு மாற்றத்தின் கருவித்தான்...

சபீனா பகுருதீன்✍️

நாள் : 30-Aug-22, 4:45 pm

மேலே