எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

பிறப்பு எங்கே இருந்தால் என்ன அப்பிறப்பினுள் ஏற்றிய உயிர்...

பிறப்பு எங்கே இருந்தால் என்ன அப்பிறப்பினுள் 

ஏற்றிய உயிர் இறைவனுடையது என்பது எவருக்கு தெரியும் 

நாள் : 27-Sep-23, 5:56 pm

மேலே