எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

அழிக்கும் உரிமை அந்த கடவுளுக்கும் இல்லை ஆனால் எங்கள்...

அழிக்கும் உரிமை அந்த கடவுளுக்கும் இல்லை
ஆனால் எங்கள் ஈழ தமிழரை அழிக்கும்
அதிகாரத்தை அழிக்க ஓர் கடவுளும் இல்லை
எங்கள் ஈழ தமிழனுக்கு ஓர் சமர்ப்பணம்.....

நாள் : 31-Jul-14, 5:15 pm

மேலே