எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இரத்தத்தில் ஒன்றா இல்லாவிட்டலும் இருதயங்களில் ஒன்றா இருப்பது நட்பு...

இரத்தத்தில் ஒன்றா இல்லாவிட்டலும்
இருதயங்களில் ஒன்றா இருப்பது

நட்பு என்னும் பாசம் ..

நாள் : 3-Aug-14, 11:28 pm

மேலே