எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

நீதிக்குப் பின் பாசம் என்று வாழ்ந்தனர் அன்றைய மன்னர்கள்..!...

நீதிக்குப் பின் பாசம்
என்று வாழ்ந்தனர்
அன்றைய மன்னர்கள்..!

பாசத்துக்குப் பின் நீதி
என்கின்றனர்
இன்றைய அரசியல்வாதிகள்.!?

பதிவு : தோழி துர்க்கா
நாள் : 6-Aug-14, 6:02 pm

மேலே