எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதரை மதிக்காவிட்டால், கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை...

கண்ணுக்கு தெரிந்த மனிதரை மதிக்காவிட்டால், கண்ணுக்கு தெரியாத கடவுளை மதித்தும் பயனில்லை ...

பதிவு : Gvsubhu
நாள் : 26-Aug-14, 4:06 pm

மேலே