இராமனா? இராவணனா?

தோழர்களே நீங்கள் எப்படி இருக்க விரும்புகிறீர்கள்?
இராமனா? இராவணனா?

தோழிகளே உங்கள் கணவன் எப்படி இருக்கவேண்டும்?
இராமனா? இராவணனா?

விளக்கதுடன் பதில் கூறவும்கேட்டவர் : முகில்
நாள் : 23-Jun-14, 11:40 pm
0


மேலே