விடை கொடுங்கள் தோழர்களே

சமூகத்தில் யாரைப் பார்க்கும்போது மிகவும் அருவருப்பாக நினைக்கிறீர்கள் ?
யாரைப் பார்க்கும்போது அறைந்துவிடவேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ?
யாரைப் பார்க்கும்போது பாராட்ட வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ?

திருந்த வேண்டியது யார்?
திருத்தப்பட வேண்டியது என்ன?
திருத்த வேண்டியது யார்?கேட்டவர் : முகில்
நாள் : 7-Sep-14, 9:38 am
0


மேலே