பெண்களின் கூந்தலுக்கு இயற்கையில் மனம் உண்டா??? இல்லையா ??

தெரிந்தவர்கள் சொல்லலாம்
**************************************

பெண்களின் கூந்தலுக்கு
இயற்கையில் மனம் உண்டா..??? இல்லையா ...??கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 17-Sep-14, 5:58 pm
0


மேலே