பின் தொடர்பவர்கள்


இவர் பின் தொடர்பவர்கள் இவரைப் பின் தொடர்பவர்கள் என்ற கட்டங்கள்
நண்பர்கள் கட்டத்தையே பிரதிபலிக்கிறது .
இந்த இரண்டு கட்டங்களிலும் இதைத் தவிர்த்து இலக்கியத் தொடர்பான அம்சங்களை சேர்க்கலாம் என்பது
என் எண்ணம் .
உங்கள் கருத்தினைச் சொல்லவும் .
----கவின் சாரலன்


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : கவின் சாரலன் , 17-Apr-17, 10:31 am
Close (X)


மேலே