அரசியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் சினிமா

தமிழ் சினிமா தமிழ் நாட்டின் முதலமைச்சர்களை உருவாக்கும் பயிற்சிப் பட்டறையாக மிளிர்கிறது. இக்கருத்தைப் பற்றிய உங்கள் அபிப்பிராயம் ?


பதில் அளி
0 கேட்டவர் : சிவநாதன் , 7-Dec-17, 3:51 am
Close (X)


மேலே