வேற்றுமை

௧. வேற்றுமை உறுபுகள் வெளிப்பட அமையும் தொடர்கள் ................... ஆகும்
௨. சார்பெழுதில் வரும் குறுக்கம் என்பதன் பொருள் ......................கேட்டவர் : Seeni
நாள் : 14-Aug-19, 11:57 am
0


மேலே