புத்திசாலி எலி

எலி பொந்திற்க்குள் ஒலிந்ததாம்.இதில் வரும் 'லி' சரியானதா இல்லை இந்த 'ளி' சரியானதா என்று தெரிந்திருந்தும்.கேட்டவர் : Jesi
நாள் : 13-Sep-19, 9:53 am
0


மேலே