மனக்கணக்கு ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1. விளையாட்டு மொத்தம் 60 நிமிடங்கள் மட்டுமே.

2. 60 நிமிடத்தில் கேள்விகளுக்கு மிக வேகமாக விடையளிக்க வேண்டும்.

3. எத்தனை விடை சரியானது என்பதை பொறுத்து உங்களுக்கான தர நட்சத்திரங்கள் (Stars) அளிக்கப்படும்.

4. 60 நிமிடங்கள் முடிந்தவுடன் உங்கள் மதிபீட்டை காணலாம்.

Close (X)

சேர்த்தவர் : எழுத்து நாள் : 1-Apr-14, 2:25 pm

தொடர்புடைய விளையாட்டுகள்

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play மனக்கணக்கு Game Online. (மனக்கணக்கு ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே