வித்தியாசம் கண்டறிதல் ஆன்லைன் விளையாட்டு

(Game Online)


விளையாட்டு விதிமுறைகள்:


1. இரு படங்களுக்கு இடையில் உள்ள 8 வித்தியாசங்களை கண்டறிய வேண்டும்
2. சரியாக கண்டுப்பிடித்தால் +10 மதிப்பெண்ணும்,தவறாக கண்டுப்பிடித்தால் -5 மதிப்பெண்ணும் கிடைக்கும்.
3. 11 விதமான படங்கள் உள்ளன.

Close (X)

சேர்த்தவர் : vaishu நாள் : 20-May-14, 6:33 pm

தொடர்புடைய பயனர் விளையாட்டுகள்


Play வித்தியாசம் கண்டறிதல் Game Online. (வித்தியாசம் கண்டறிதல் ஆன்லைன் விளையாட்டு)மேலே