உழவன், ஏர் உழுதல்,விவசாயி,வேளாண் குடிமகன்

வேளான் குடிமகன் நிலம் உழுகிறான்
அனைத்து குடிமக்களும் உணவுக்காக


மேலே