இளையவன் பெரியவன்

அம்பாரி ஆட ஆசைதான்
ஆனால் நானோ சின்ன பிள்ளைதான்
ஆடி வரும் தேர் தான்
ஆனை என் பெயர் தான் ....

நாள் : 24-Apr-19, 10:44 am

பிரபலமான ஓவியங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

மேலே