இப்போது, படங்களும், ஒலிகோப்பும் மேலுள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளதுபோன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் படம்

இப்போது, படங்களும், ஒலிகோப்பும் மேலுள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளதுபோன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் (17, 18)
 
பின்னர், படங்களை வேண்டின், இடம் மாற்றவோ இல்லை “Cut-Copy-Paste” செய்யவோ முடியும். பின்னர் குறிப்பிட்ட படத்தின் ஒளிபரப்பு நேரத்தையோ அல்லது குறிப்பிட்ட ஒலிக்கோப்பின் ஒலிபரப்பு நேரத்தையோ, அந்த குறிப்பிட்ட படத்தையோ, ஒலியையோ “Double-Click” செய்து, “19”ல் காட்டியுள்ள இடத்தில் மாற்றி அமைக்கலாம்.

இப்போது, படங்களும், ஒலிகோப்பும் மேலுள்ள படத்தில் காட்டியுள்ளதுபோன்று தொகுக்கப்பட்டிருக்கும் (17, 18) பின்னர், படங்களை வேண்டின், இடம் மாற்றவோ இல்லை “Cut-Copy-Paste” செய்யவோ முடியும். பின்னர் குறிப்பிட்ட படத்தின் ஒளிபரப்பு நேரத்தையோ அல்லது குறிப்பிட்ட ஒலிக்கோப்பின் ஒலிபரப்பு நேரத்தையோ, அந்த குறிப்பிட்ட படத்தையோ, ஒலியையோ “Double-Click” செய்து, “19”ல் காட்டியுள்ள இடத்தில் மாற்றி அமைக்கலாம்.

Close (X)


மேலே