பின்னர் “20” மற்றும் “21”ல் காட்டப்பட்டுள்ள சிறப்பம்சங்களை உபயோகித்து, படம்

பின்னர் “20” மற்றும் “21”ல் காட்டப்பட்டுள்ள சிறப்பம்சங்களை உபயோகித்து, இரு படங்களுக்கு இடையேயான “transition” ஐ மாற்ற இயலும். (இன்னமும் கூட நிறைய சிறப்பம்சங்கள் இருக்கின்றன. பழகப் பழக பிடிபடும்)

பின்னர் “20” மற்றும் “21”ல் காட்டப்பட்டுள்ள சிறப்பம்சங்களை உபயோகித்து, இரு படங்களுக்கு இடையேயான “transition” ஐ மாற்ற இயலும். (இன்னமும் கூட நிறைய சிறப்பம்சங்கள் இருக்கின்றன. பழகப் பழக பிடிபடும்)

Close (X)


மேலே