பின்னர், தேவையான தலைப்பையும், மற்ற தேவையான எழுத்துக்களையும் படத்தில் படம்

பின்னர்,
தேவையான தலைப்பையும், மற்ற தேவையான எழுத்துக்களையும் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி “Title, Caption, Credits” சிறப்பம்சங்களை உபயோகித்து இணைத்துக்கொள்ளவும். இணைத்ததும், ‘22’ல் காட்டியுள்ள “Play-Button” ஐ உபயோகித்து படத்தின் முன்மாதிரியை திரையில் கண்டு, தேவையான மாற்றங்களை செய்யவியலும்.

பின்னர், தேவையான தலைப்பையும், மற்ற தேவையான எழுத்துக்களையும் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி “Title, Caption, Credits” சிறப்பம்சங்களை உபயோகித்து இணைத்துக்கொள்ளவும். இணைத்ததும், ‘22’ல் காட்டியுள்ள “Play-Button” ஐ உபயோகித்து படத்தின் முன்மாதிரியை திரையில் கண்டு, தேவையான மாற்றங்களை செய்யவியலும்.

Close (X)


மேலே