கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பள்ளிகள் இயங்க உகந்த நேரம் எதுவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?


பள்ளிகள் இயங்க உகந்த நேரம் எதுவாக இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள்?


vickramhx 19-Jun-2014 இறுதி நாள் : 26-Jun-2014
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

காலை 7 முதல் மதியம் 2 வரை

7 votes 21%

காலை 8 முதல் மாலை 3 வரை

9 votes 26%

காலை 9 முதல் மாலை 4 வரை

14 votes 41%

காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை

4 votes 12%

மற்ற நேரம்

0 votes 0%

வாசகர் தேர்வு

காலை 7 முதல் மதியம் 2 வரை

8 votes 20%

காலை 8 முதல் மாலை 3 வரை

19 votes 48%

காலை 9 முதல் மாலை 4 வரை

10 votes 25%

காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை

3 votes 8%

மற்ற நேரம்

0 votes 0%


மேலே