கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

ஆங்கிலம் நன்றாகத் தெரிந்திருந்தால் முட்டும்தான் எல்லாத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்க முடியுமா?


ஆங்கிலம் நன்றாகத் தெரிந்திருந்தால் முட்டும்தான் எல்லாத் துறைகளிலும் சிறந்து விளங்க முடியுமா?


Geeths 22-Dec-2015 இறுதி நாள் : 27-Dec-2015
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

3 votes 21%

இல்லை

9 votes 64%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

2 votes 14%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

17 votes 30%

இல்லை

23 votes 41%

கருத்து கூற விரும்பவில்லை

16 votes 29%


மேலே