கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

சுவிஸ் வங்கிகளிலுள்ள கறுப்புப் பணம் இந்தியா வருமா?


சுவிஸ் வங்கிகளிலுள்ள கறுப்புப் பணம் இந்தியா வருமா?


Geeths 22-Nov-2016 இறுதி நாள் : 27-Nov-2016
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

கண்டிப்பாக வரும்

5 votes 17%

வரவே வராது

17 votes 59%

ஒரு சிலரது மட்டும் வரும்

7 votes 24%

வாசகர் தேர்வு

கண்டிப்பாக வரும்

86 votes 29%

வரவே வராது

121 votes 41%

ஒரு சிலரது மட்டும் வரும்

85 votes 29%

மேலே