கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

பொங்கல் பண்டிகை முன்பு போல் கொண்டாடப்படுகிறதா?


பொங்கல் பண்டிகை முன்பு போல் பண்பாட்டுடன் இப்போதும் கொண்டாடப்படுகிறதா?


raghul kalaiyarasan 09-Jan-2017 இறுதி நாள் : 17-Jan-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

ஆம்

3 votes 14%

இல்லை

11 votes 50%

சில இடங்களில் மட்டும்

4 votes 18%

கிராமங்களில் மட்டும்

4 votes 18%

வாசகர் தேர்வு

ஆம்

32 votes 10%

இல்லை

176 votes 54%

சில இடங்களில் மட்டும்

61 votes 19%

கிராமங்களில் மட்டும்

56 votes 17%


மேலே