கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

மாட்டு இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை என்ற மத்திய அரசின் சட்டம் எத்தகையது?


மாட்டு இறைச்சி விற்பனைக்கு தடை என்ற மத்திய அரசின் சட்டம் எத்தகையது?


Geeths 30-May-2017 இறுதி நாள் : 04-Jun-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தனி மனிதனின் அடிப்படை சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது

6 votes 40%

ஆர்எஸ்எஸ் கருத்தை மக்கள் மீது திணிக்கும் பணி

2 votes 13%

நாட்டு மாடுகளை காப்பாற்ற நல்ல முடிவு

5 votes 33%

கார்பொரேட் நிறுவனங்களுக்கான முன்னேற்பாடு

2 votes 13%

வாசகர் தேர்வு

தனி மனிதனின் அடிப்படை சுதந்திரத்துக்கு எதிரானது

26 votes 30%

ஆர்எஸ்எஸ் கருத்தை மக்கள் மீது திணிக்கும் பணி

14 votes 16%

நாட்டு மாடுகளை காப்பாற்ற நல்ல முடிவு

37 votes 43%

கார்பொரேட் நிறுவனங்களுக்கான முன்னேற்பாடு

9 votes 10%

மேலே