கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

வாகன ஓட்டிகள் அசல் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற போக்குவரத்துக்கு சட்டம் எத்தகையது?


வாகன ஓட்டிகள் அசல் உரிமம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்ற போக்குவரத்துக்கு சட்டம் எத்தகையது?


geethaa 07-Sep-2017 இறுதி நாள் : 12-Sep-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

அனைவரும் கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று

8 votes 47%

நடைமுறைக்கு சாத்தியமல்ல

1 votes 6%

லஞ்சத்தை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கிறது

8 votes 47%

வாசகர் தேர்வு

அனைவரும் கட்டாயமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒன்று

45 votes 27%

நடைமுறைக்கு சாத்தியமல்ல

39 votes 24%

லஞ்சத்தை ஊக்குவிப்பதாக இருக்கிறது

80 votes 49%

மேலே