கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

டிசம்பர் பேரிடர் - கணிப்பு கருத்தாய்வு


ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் மாதம் பேரிடர் தமிழகத்தை தாக்கி கொண்டு இருப்பதை நம் பார்த்து வருகிறோம். இந்தவருடமும் டிசம்பர் மாதம் ஏதேனும் பேரிடர் ஏற்படுமா ?


Arun thillaichithembaram 22-Oct-2017 இறுதி நாள் : 24-Nov-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

பேரிடர் ஏற்படும்

0 votes 0%

பேரிடர் ஏற்படாது

1 votes 25%

வாய்ப்பு உள்ளது

2 votes 50%

கருத்து இல்லை

1 votes 25%

வாசகர் தேர்வு

பேரிடர் ஏற்படும்

9 votes 38%

பேரிடர் ஏற்படாது

6 votes 25%

வாய்ப்பு உள்ளது

6 votes 25%

கருத்து இல்லை

3 votes 13%


மேலே