கருத்துக்கணிப்பு

Karuththu Kanippu

நெல்லையில் கந்து வட்டி கொடுமையால் தீக்குளித்த குடும்பம்?


நெல்லையில் கந்து வட்டி கொடுமையால் தீக்குளித்த குடும்பம்?


Geeths 24-Oct-2017 இறுதி நாள் : 27-Oct-2017
Close (X)உறுப்பினர் தேர்வு

தவறான முடிவு கொடுமையானது

3 votes 50%

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை

1 votes 17%

பொறுப்பற்ற அதிகாரிகளின் கைகரியம்

2 votes 33%

வாசகர் தேர்வு

தவறான முடிவு கொடுமையானது

14 votes 54%

மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு தேவை

5 votes 19%

பொறுப்பற்ற அதிகாரிகளின் கைகரியம்

7 votes 27%

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே