மனித வாழ்விற்கு தண்ணீர் கிடைப்பதற்கு இருண்ட காலம் ஏற்பட்டது ஏன்?

மனித வாழ்விற்கு தண்ணீர் கிடைப்பதற்கு இருண்ட காலம் ஏற்பட்டது. ஏன்?கேட்டவர் : ராஜ்குமார்
நாள் : 23-Jan-18, 11:26 am
0


மேலே