ஓவியங்கள் (Oviyangal)

ஆர்ட் (Art)


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

மங்கை

மேலும்

கோட்டு ஓவியம் ..
துர்க்கை என் கற்பனைப்பார்வையில் ..

மேலும்

நீயும் நானும்

மேலும்

பைந்தமிழ் வீரன் வாளுடன் சங்கொலி எழுப்பும் காட்சியை படைத்துள்ளேன்.

மேலும்

மண்ணுலகிற்கும் விண்ணுலகிற்கும் இருக்கும் தொடர்பை விளக்கி நான் தீட்டிய ஓவியம் ..
நீர் வண்ணம் மற்றும் மை பேனாக் கொண்டு படைத்தது.

மேலும்

ஓயாத அலைகளுக்கு நடுவில் அண்ணல் அம்பேத்கர்

மேலும்

மேலும்...

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.


மேலே