பெண்

என் தூரிகையில்
உயிரெழுந்தாய் நீ.....

இதயம் விஜய் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே