க்ரயான்ஸ் ஓவியங்கள்

Crayons Drawings


க்ரயான்ஸ் மெழுகு பென்சில் (Crayons Melugu Pencil) கொண்டு வரையப்பட்ட ஓவியங்கள் உங்கள் பார்வைக்கு. வண்ணக் கரிக்கோல்களில் மெழுகு கலக்கப்பட்டு அதன் மூலம் வரையும் ஓவியங்கள் க்ரயான்ஸ் ஓவியங்கள் ஆகும்

க்ரயான்ஸ் மெழுகு பென்சில் ஓவியங்கள் - Crayons Melugu Pencil Oviyangal

Nature... (ANUPRIYA)
01-Jun-2019 7:44 pm

வேளான் குடிமகன் நிலம் உழுகிறான்
அனைத்து குடிமக்களும் உணவுக்காக

மேலும்

புத்தாண்டின் முதல் ஓவியம் என் காதலுக்காக

மேலும்

Wonderful collection of crayons drawings by eluthu users. Crayons are colored wax pastels used for drawings.மேலே