தமிழ்நாடடு பருவ மகள்

ஒவ்வொரு முறையும் மயங்க தோன்றும்....
என் தமிழ்நாடடு, பருவ
அழகு பெண்களின் நாணத்தில்... இவ
எங்க ஊரு ராசாத்தி...

கார்த்திக் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே