வெற்றுக்காகிதத்தில் கொட்டிய வெள்ளிநிலவு!

Maniaraa

வெற்றுக்காகிதத்தில்...
கொட்டிய வெள்ளிநிலவு!
கருப்பு உதடு தீட்டிய...
பகல்கனவின் காதல்...
முத்தங்கள்!


திருத்து | நீக்கு
Close (X)

நாள் : 1-Aug-16, 10:37 pm

மணி இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்

பிரிவுகள்:

மேலே