பூவுக்குள் பேரழகு...

பூவுக்குள் தேன் கண்டேன்.. ..
அந்த தேனுக்குள் சுவை கண்டேன் ...
அந்த சுவை பொருந்திய ...
என் தமிழ் பெண் உண்டென்பது இன்று அறிந்து கொண்டேன்.....

கார்த்திக் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே