பெண்

அள்ளி
முடியாத குழலும்
உனக்கு
அழகேதான்......

இதயம் விஜய் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே