காத்திருப்பு

உன்னை
நினைத்தே நான் இங்கு ....

இதயம் விஜய் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே