கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  11897
புள்ளி:  13715

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
22-Jul-2019 10:59 pm

கூடா குடிநட்பு :

வாடாது என்றும் வளர்ந்திடும் நன்நட்பு
கூடாநட் போகுழிஆழ்த் தும் .

கூடாநட் பால்குடித்தான் பாடினான் ஆடினான்
ஆடாதோர் நாளடங்கி னான்

கூடாநட் பால்போதை யில்மரியா தைமறந்து
வாடாபோ டாஎன்ற னர்

மேடாஇல் லைபள்ள மாஎன் றறியாதான்
கூடாநட் பால்விழுந் தான்

ஏடால் எழுத்தாணி யால்உரைத்தான் வள்ளுவன்
கூடாநட் பின்பெருந் தீங்கு

மேலும்

ஆம் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 23-Jul-2019 3:38 pm
தகுந்த நட்பு தகாத நட்பு எனும் வகையில் மருத்துவர் கந்தன் ஐயா அவர்கள் அளித்த குறட்பாக்களின் வரிசையில் தங்கள் குறட்பாக்களும் மிக அழகு ஐயா 23-Jul-2019 10:28 am
ஆம் முக்கியமாக குடியில் கூடும் கூடா நட்பு குறித்தே ! மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் ASK . 23-Jul-2019 10:08 am
கூடா நட்பின் கேடு குறித்து எச்சரிக்கும் பாக்கள் , . 23-Jul-2019 9:12 am
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) Dr A S KANDHAN5be32e1d8f203 மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
21-Jul-2019 8:18 am

கம்பன் தொட்டுக் காட்டாத கற்பனை இல்லை
வள்ளுவன் சொல்லாத உலகியல் நீதி இல்லை
பாரதியும் பாவேந்தனும் சொல்லா கவியினிமை இல்லை
கவிதை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை இல்லை
கவிதை இதயக் குடகிலிருந்து பொங்கிவரும் காவிரி ஆறு !

மேலும்

ஆம் உண்மை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் ASK 22-Jul-2019 4:50 pm
விதைத்தால் முளைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் .இலக்கியம் கூட அப்படித்தான் போலும் - மண் வளம் போல மனவளம் இருந்தால் ,,,, 22-Jul-2019 10:56 am
மிக்க மகிழ்ச்சி நானும் ரசித்து எழுதிய வரி. மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:56 pm
அருமை இதயத்தை குடகாக்கி உதயம்ஆம் கவிதையை காவிரி நீராக்கி பதிவிட்ட இப்புனைவை மிகவும் ரசித்தேன் ஐயா 21-Jul-2019 8:50 am
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) Dr A S KANDHAN5be32e1d8f203 மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
20-Jul-2019 5:00 pm

சிவந்த இதழ்காரிக்கு
எப்படி வெண்பா பாடுவேன்
என்று யோசித்தேன்
வந்தாள் சிரித்தாள் அவள் வெண்பாவாய் !


சிவந்தயிதழ் காரிக்கு என்னபாடு வேன்வெண்பா
என்றுநான் யோசித்தேன் யோசித்தேன் வந்தாள்
சிரித்தாள் அவள்வெண்பா வாய் !

------சிந்தியல் வெண்பா

மேலும்

அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் ASK 22-Jul-2019 4:48 pm
வெண்பா வாய் என்று மொழியில் சமத்காரம் காட்டுகிறது கவிதை ,, 22-Jul-2019 11:01 am
ஆம் உண்மை மிக்க நன்றி கவிபிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:48 pm
நண்பா என்று அவளே வெண்பாவாய் வர வெண்பா பாட அவசியமில்லையோ ? 21-Jul-2019 8:45 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
21-Jul-2019 8:50 am

செதுக்கிய அழகில் பல்லவன் சிலையானாள்
சிரிக்கும் அழகினில் தேன்சுவை மலரானாள்
பார்க்கும் பார்வையில் பாவலன் தமிழானாள்
பொழியும் மார்கழிப் பனியானாள் !


செதுக்கிய பல்லவன் நாட்டுச் சிலையோ
சிரிக்கும் அழகினில் தேன்சுவை பூமலரோ
பார்த்திடும் பார்வையில் பாவலன் நற்றமிழோ
மார்கழிதூ வும்பனி யோ !

மேலும்

பட்டமெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் . மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:44 pm
கவிதை உதிர்த்திடும் " கவின் " ம் ஓர் கவிப்பேரரசே 21-Jul-2019 3:42 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jul-2019 8:50 am

செதுக்கிய அழகில் பல்லவன் சிலையானாள்
சிரிக்கும் அழகினில் தேன்சுவை மலரானாள்
பார்க்கும் பார்வையில் பாவலன் தமிழானாள்
பொழியும் மார்கழிப் பனியானாள் !


செதுக்கிய பல்லவன் நாட்டுச் சிலையோ
சிரிக்கும் அழகினில் தேன்சுவை பூமலரோ
பார்த்திடும் பார்வையில் பாவலன் நற்றமிழோ
மார்கழிதூ வும்பனி யோ !

மேலும்

பட்டமெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டீர்கள் . மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:44 pm
கவிதை உதிர்த்திடும் " கவின் " ம் ஓர் கவிப்பேரரசே 21-Jul-2019 3:42 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
21-Jul-2019 8:18 am

கம்பன் தொட்டுக் காட்டாத கற்பனை இல்லை
வள்ளுவன் சொல்லாத உலகியல் நீதி இல்லை
பாரதியும் பாவேந்தனும் சொல்லா கவியினிமை இல்லை
கவிதை எடுப்பார் கைப்பிள்ளை இல்லை
கவிதை இதயக் குடகிலிருந்து பொங்கிவரும் காவிரி ஆறு !

மேலும்

ஆம் உண்மை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் ASK 22-Jul-2019 4:50 pm
விதைத்தால் முளைத்துக் கொண்டே இருக்கின்றன ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாய் .இலக்கியம் கூட அப்படித்தான் போலும் - மண் வளம் போல மனவளம் இருந்தால் ,,,, 22-Jul-2019 10:56 am
மிக்க மகிழ்ச்சி நானும் ரசித்து எழுதிய வரி. மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:56 pm
அருமை இதயத்தை குடகாக்கி உதயம்ஆம் கவிதையை காவிரி நீராக்கி பதிவிட்ட இப்புனைவை மிகவும் ரசித்தேன் ஐயா 21-Jul-2019 8:50 am
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
20-Jul-2019 5:00 pm

சிவந்த இதழ்காரிக்கு
எப்படி வெண்பா பாடுவேன்
என்று யோசித்தேன்
வந்தாள் சிரித்தாள் அவள் வெண்பாவாய் !


சிவந்தயிதழ் காரிக்கு என்னபாடு வேன்வெண்பா
என்றுநான் யோசித்தேன் யோசித்தேன் வந்தாள்
சிரித்தாள் அவள்வெண்பா வாய் !

------சிந்தியல் வெண்பா

மேலும்

அழகிய கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் ASK 22-Jul-2019 4:48 pm
வெண்பா வாய் என்று மொழியில் சமத்காரம் காட்டுகிறது கவிதை ,, 22-Jul-2019 11:01 am
ஆம் உண்மை மிக்க நன்றி கவிபிரிய வாசன் 21-Jul-2019 6:48 pm
நண்பா என்று அவளே வெண்பாவாய் வர வெண்பா பாட அவசியமில்லையோ ? 21-Jul-2019 8:45 am
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
20-Jul-2019 9:01 am

மொட்டை மாடியிலிருந்து
பட்டம் பறக்க விட்டான்
வானில் பறந்த பட்டம்
கயிரறுந்து மரக்கிளையில் சிக்கியது
காற்றின் உதவியில் விடுபட்டு
காற்றோடு கவிதை பாடி
நதி அலையில் சேர்ந்து எங்கோ பயணித்தது !

வானம் உயரத்தின் ஆதரிசம்தான்
வாழ்க்கை யதார்த்தத்தின் நெடும் பயணம் !

மேலும்

சரி ஆனால் முற்றிலும் இல்லை நான் சொல்ல வந்தது சரியாகப் பெறப்பட்டிடிருக்கிறதா தெரிய வில்லை . மிக்க நன்றி பிரிய வாசன் 20-Jul-2019 2:30 pm
அருமை வானளாவும் அதிகாரம் பட்டத்துக்கு இருந்தாலும் சட்டத் சிக்கலில் ஆட்பட்டு பாதி தூரத்திலையே அதன் அதிகாரங்கள் கண்டா இடங்களில் சிக்கி அது விரும்பாத வாழ்க்கைப் பயணத்தை முடித்தது . சரிதானே ஐயா 20-Jul-2019 11:00 am
கவின் சாரலன் - Palani Rajan அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
04-Oct-2018 11:47 am

திருக்குறளில் கடவுள் வாழ்த்து
வெகுகாலமாக திருக்குறளை பொதுமறை என்றும், சிலர் அது சமணநூல் என்றும், இன்னும் சிலர் உருவ வழிபாடினை ஆதரிக்கா மதவாதிகள் அதுத் தங்களுக்கும் பொரு ந்தும் என்றும் கூறி உரிமைகொண்டாடி வருகிறார்கள். அதை யாரும் குறைகொள்ள முடியாது.ஒரு குறளில் மழித்தலும் நீட்டலும் வேண்டா உலகம்
பழித்தது ஒழித்து விடின்
என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு சில சமணர்கள் அந்த வள்ளுவன் சமணன் தான் என்றனர். ஆனால் திருவள்ளுவன் ஒரு பெரிய சித்தர் என்பதை அவருடைய சித்த நூல் வாகடங்களான (காய) கற்பங்கள் 300 அதனினும் மேலான கர்ப்ப வழிமுறைகளைக் கூறும் வைத்தியம் 800 பஞ்சரெத்தினம் 5௦௦ ஏணிஏற்றம், திருவள்ளுவர் சோதிடம

மேலும்

நல்ல ஆய்வுக் கட்டுரை ,,, பலரின் சந்தேகங்களைத் தீர்க்கும் ,,,, "இறைநினைப்பில்லான் நம்பாதான் திருக்குறளின் இறை முதல் அதிகாரத்தை பிய்த்து எறிந்துவிட்டு மேடையில் மார்தட்டுவார்கள் " என்ற க வின் வார்த்தைகள் உண்மை ... 20-Jul-2019 8:24 am
நன்றி 19-Jul-2019 1:08 pm
மேற்கோள் காட்டிஎழுதி யில்லேன் -----எழுதி உள்ளேன் என்று இருக்க வேண்டும். இறைநினைப்பில்லான் நம்பாதான் திருக்குறளின் இறை முதல் அதிகாரத்தை பிய்த்து எறிந்துவிட்டு மேடையில் மார்தட்டுவார்கள் வள்ளுவர் சடாமுடி தரித்த சமண முனிவரா ? இல்லை வாசுகி எனும் அழகிய மனைவியுடன் இல்லறம் நடத்திய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த ஓர் உன்னத தமிழ்க் கவிஞன் என்றே நான் கருதுகிறேன் . அப்படியில்லையென்றால் காமத்திற்கு ஒரு தனி பால் ஒதுக்கி களவியல் கற்பியல் என்று இரு கூராக்கி இல்லற வாழ்வின் மகிழ்ச்சிகளை இனிமையாகச் சொல்லும் அகவிலக்கியத்தை இயற்றி இருக்க முடியுமா ? . புத்தகம் எழுதி வெளியிடுங்கள் . வெளியிடும் முன்னே அதை வழி மொழிகிறேன் . வாழ்த்துக்கள் ஆய்விலக்கியப் பிரிய பழனி ராஜன் . 19-Jul-2019 9:41 am
பேராசிரியருக்கு வணக்கம். தாங்கள் எழுத்துத் துறையிலில்லாத என்னுடைய கட்டுரையை படித்தமைக்கு நன்றி.. திருக்குறள் ஒருசமயம் நூலே என்று பல குறள்களை மேற்கோள் காட்டி ஒரு சிறிய புத்தகம் வெளியிட எண்ணம் கொண்டு எழுதி முடித்துள்ளேன். விரைவில் அது வெளி வரும்.. நன்றி வணக்கம். 19-Jul-2019 7:57 am
கவின் சாரலன் - பகவதி லட்சுமி அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Jul-2019 8:56 am

இரண்டாம் முறை தரிசனம் செய்தேன்‌ இன்று..!!

பெற்றோர்களுடன்..!!


என்னதான் சிறப்பு தரிசனம் என பெயரிட்டாலும் அதே நேரம் அதே தூரம் நின்றுதான் ஆக வேண்டும்..!!

பெரியோர்கள் திடமுடன் நிற்க வேண்டும் என பிரார்த்தித்தபடி நான்..!!
(சம்சாரம் யாரைவிட்டது..?)

பக்தியில்லை
பயம் தான் இருந்தது..!!
பதட்டம் இருந்தது..!!
இவர்களை எண்ணி..!!

வரிசை பிரிந்தது..!!
எங்கு இருப்பார்களோ என்ற கவலையுடன் நகர்ந்தேன்..!! கூட்டத்தில் ஒருத்தர் கைப்பிடித்து இழுத்தார்..!
அவர்களுக்கு பின் அம்மா அப்பா..!!
தரிசனம் செய்யும் இரு நிமிடம் முன் சேர்த்து கொண்டோம்..!!

நிம்மதியுடன் பெருமாளை நெருங்கினேன்..!!

கொ

மேலும்

தரிசனம் இனிமையான பதிவு இறை தரிசனம் கூட இக்காலங்களில் இருக்கத்துடன்தான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. திருச்சுற்று சுற்றி வந்தால் பலனுண்டு தரிசனம் செய்த பின்பு திருமுன்பு சென்று நின்று தரிப்பதற்கே எத்தனை சுற்று சுற்ற வேண்டியிருக்கிறது வரிசையில் கட்டணமோ கட்டணமின்றியோ இதுவும் பலன் தரும் ! பகிர்கிறேன் 11-Jul-2019 9:52 am
கவின் சாரலன் - மீ மணிகண்டன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
29-Jun-2019 10:44 am

மேலும்

நன்றி ஐயா 01-Jul-2019 2:19 am
சுவாமிகளின் முருக நாமாவளி இனிமை . இன்று கார்த்திகை நட்சத்திரத்தன்று வெளியிட்டிருப்பது பொருத்த்தம் பகிர்கிறேன் . 29-Jun-2019 5:24 pm
கவின் சாரலன் - மீ மணிகண்டன் அளித்த எண்ணத்தை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
28-Jun-2019 5:59 am


வருவாயே நீயுமென்று.... 

எனது வரிகள்... தீபிகா நவீன் அவர்களின் இசையிலும் குரலிலும்.....

தங்களின் மேலான கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்ளுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்

நன்றி
மீ.மணிகண்டன் மேலும்

நன்றி ஐயா தங்களின் ஆசியுடன் இன்னும் எழுதுவோம்.... நன்றி வாழ்க வளமுடன் 29-Jun-2019 2:30 am
மிகச் சிறப்பாக இருக்கிறது உங்கள் வரிகளும் இசையும் . பாடகியின் குரல் மிக இனிமை. பிரகாசமான எதிர்காலம் இருக்கிறது நவீனமான இசையை ஒட்டியிருப்பினும் பாடகியின் திருத்தமான உச்சரிப்பும் இசை வரிகளை அமுக்காமல் இயைந்து போகும் அழகும் பாடலுக்கு மெருகு கூட்டுகிறது . இன்னும் சில கண்ணிகள் எழுதலாமே. மழை அவ்வளவு எளிதாகவா வருகிறது இந்நாட்களில் ? பாராட்டுக்கள் பாடல் பிரிய மீ மணிகண்டன் & இசைக்குழு .பகிர்கிறேன் 28-Jun-2019 8:48 am
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (381)

user photo

வெங்கடேசன்

செஞ்சி
சிவா அமுதன்

சிவா அமுதன்

சென்னை
நன்னாடன்

நன்னாடன்

நன்னாடு, விழுப்புரம்
AKILAN

AKILAN

தமிழ்நாடு

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (381)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (388)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே