கவின் சாரலன் - சுயவிவரம்

(Profile)தமிழ் பித்தன்
இயற்பெயர்:  கவின் சாரலன்
இடம்
பிறந்த தேதி
பாலினம்
சேர்ந்த நாள்:  15-Jul-2011
பார்த்தவர்கள்:  17357
புள்ளி:  15713

என் படைப்புகள்
கவின் சாரலன் செய்திகள்
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) sakkaraivasan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
11-Apr-2021 7:52 pm

தென்னம் பூப்போல வெள்ளைச் சிரிப்பு
தென்றல் பாடுது கூந்தலில் தமிழ்ப்பாட்டு
கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு
மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு !

தென்னம்வெண் பூப்போல வெண்ணிற புன்சிரிப்பு
தென்றலும் பாடுது கூந்தலில் ஓர்பாட்டு
கன்னத் தினில்விரியும் சேலத்து மாந்தோப்பு
மின்விழிகா தல்பேசு தே !

------வெண்பா

மேலும்

அருமை அருமை கவிதையில் கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 12-Apr-2021 7:01 pm
அருமை ஐயா அருமை தென்னம் பூஒத்த முத்துப்பல் சிரிப்பு தென்றலின் இசையோ கூந்தல் தழுவுது கன்னத்துக் குழியில் மாங்கனித் தேனமுது கன்னியின் காதல் விழியுளே 12-Apr-2021 6:47 pm
முதல பாட்டு வெண்பா இல்லை போலும் பொதுவாக வெண்பா என்றிட அப்படி நினைக்கத் தோன்றுகிறது. அதுதான் குழப்பம் 12-Apr-2021 12:15 am
ஏன் ? கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு -----கன்னத்தை அழகிய மாந்தோட்டமாக சொல்லியிருக்கிறேன் கீழே வெண்பாவில் தளை கருதி சேலத்து மாந்தோப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறேன் பொருள் சரியாகத்தானே இருக்கிறது நான் மாந்தோப்பில் காத்திருந்தேன் அவன் மாம்பழம் வெண்டுமென்றான் கொடுத்தாலும் போதவில்லை என் கன்னம் வேண்டுமென்றான்.... ---வாலியின் பாடல் கேட்டிருப்பீர்கள் மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு ----திரைப்பாடலில் மட்டுமல்ல வள்ளுவன் மூன்றாம்பாலிலும் இணையான எடுத்துக்காட்டுகள் கிடைக்கும் தயவுசெய்து திருத்தவும் என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று புரியவில்லை . 11-Apr-2021 10:49 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Apr-2021 7:52 pm

தென்னம் பூப்போல வெள்ளைச் சிரிப்பு
தென்றல் பாடுது கூந்தலில் தமிழ்ப்பாட்டு
கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு
மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு !

தென்னம்வெண் பூப்போல வெண்ணிற புன்சிரிப்பு
தென்றலும் பாடுது கூந்தலில் ஓர்பாட்டு
கன்னத் தினில்விரியும் சேலத்து மாந்தோப்பு
மின்விழிகா தல்பேசு தே !

------வெண்பா

மேலும்

அருமை அருமை கவிதையில் கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 12-Apr-2021 7:01 pm
அருமை ஐயா அருமை தென்னம் பூஒத்த முத்துப்பல் சிரிப்பு தென்றலின் இசையோ கூந்தல் தழுவுது கன்னத்துக் குழியில் மாங்கனித் தேனமுது கன்னியின் காதல் விழியுளே 12-Apr-2021 6:47 pm
முதல பாட்டு வெண்பா இல்லை போலும் பொதுவாக வெண்பா என்றிட அப்படி நினைக்கத் தோன்றுகிறது. அதுதான் குழப்பம் 12-Apr-2021 12:15 am
ஏன் ? கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு -----கன்னத்தை அழகிய மாந்தோட்டமாக சொல்லியிருக்கிறேன் கீழே வெண்பாவில் தளை கருதி சேலத்து மாந்தோப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறேன் பொருள் சரியாகத்தானே இருக்கிறது நான் மாந்தோப்பில் காத்திருந்தேன் அவன் மாம்பழம் வெண்டுமென்றான் கொடுத்தாலும் போதவில்லை என் கன்னம் வேண்டுமென்றான்.... ---வாலியின் பாடல் கேட்டிருப்பீர்கள் மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு ----திரைப்பாடலில் மட்டுமல்ல வள்ளுவன் மூன்றாம்பாலிலும் இணையான எடுத்துக்காட்டுகள் கிடைக்கும் தயவுசெய்து திருத்தவும் என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று புரியவில்லை . 11-Apr-2021 10:49 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Apr-2021 7:52 pm

தென்னம் பூப்போல வெள்ளைச் சிரிப்பு
தென்றல் பாடுது கூந்தலில் தமிழ்ப்பாட்டு
கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு
மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு !

தென்னம்வெண் பூப்போல வெண்ணிற புன்சிரிப்பு
தென்றலும் பாடுது கூந்தலில் ஓர்பாட்டு
கன்னத் தினில்விரியும் சேலத்து மாந்தோப்பு
மின்விழிகா தல்பேசு தே !

------வெண்பா

மேலும்

அருமை அருமை கவிதையில் கருத்து மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 12-Apr-2021 7:01 pm
அருமை ஐயா அருமை தென்னம் பூஒத்த முத்துப்பல் சிரிப்பு தென்றலின் இசையோ கூந்தல் தழுவுது கன்னத்துக் குழியில் மாங்கனித் தேனமுது கன்னியின் காதல் விழியுளே 12-Apr-2021 6:47 pm
முதல பாட்டு வெண்பா இல்லை போலும் பொதுவாக வெண்பா என்றிட அப்படி நினைக்கத் தோன்றுகிறது. அதுதான் குழப்பம் 12-Apr-2021 12:15 am
ஏன் ? கன்னத்தில் விரியுது கவின்மிகு மாந்தோப்பு -----கன்னத்தை அழகிய மாந்தோட்டமாக சொல்லியிருக்கிறேன் கீழே வெண்பாவில் தளை கருதி சேலத்து மாந்தோப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறேன் பொருள் சரியாகத்தானே இருக்கிறது நான் மாந்தோப்பில் காத்திருந்தேன் அவன் மாம்பழம் வெண்டுமென்றான் கொடுத்தாலும் போதவில்லை என் கன்னம் வேண்டுமென்றான்.... ---வாலியின் பாடல் கேட்டிருப்பீர்கள் மின்னல் விழியில் காதலுக்கு வரவேற்பு ----திரைப்பாடலில் மட்டுமல்ல வள்ளுவன் மூன்றாம்பாலிலும் இணையான எடுத்துக்காட்டுகள் கிடைக்கும் தயவுசெய்து திருத்தவும் என்று ஏன் சொல்கிறீர்கள் என்று புரியவில்லை . 11-Apr-2021 10:49 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) கருத்து அளித்துள்ளார்
11-Apr-2021 3:31 pm

கண்ணப்பனுக்கு வன்னருள்புரி காளகத்தி நாதனே
விண்ணிலவு சடைசூடும் நான்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்கு உடல்பாதி அளித்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் கலிதீர்த்து அருளாயோ என்னப்பனே !

---நாற்சீர் அல்லது அளவடி நான்குடன் ஒரே எதுகை அமையப் பெற்ற
கண்மூன்றானைப் போற்றும் கலிவிருத்தம் .
==================================================================

கண்ணப்ப னுக்கருள்செய் காளகத்தி நாதனே
விண்ணி லவுசடைசூ டும்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்குத் தன்னுடல் பாதிதந்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் வெங்கலிதீர்ப் பாய் !
----இப்போது ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா
=================================================================

கண்ணப்ப னுக்கரு

மேலும்

இக்கவிதை வஞ்சித்துறையோ கலித்துறையோ ஆனால் இது உங்கள் பக்தித் துறை கவிதையில் அருமையான கண்ணப்பரின் கதை அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! ----மாதிருக்கும் பாதியானுக்கு அழகிய விளக்கம் கருத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 12-Apr-2021 10:34 pm
அருமை ஐயா இறைவேட்டல் " ஒருகண் கனலாம் இருகண் சுடராம் உறுகண் ஒருமூன்றும் போதாதென் றின்னும் ஒருகண்ணை வேண்டினதேன்? வேடன் கண்ணப்பா சிறுகண்ணை தோண்டியதேன் சொல்! " " அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! 12-Apr-2021 7:33 pm
என் கவிதைகளாலே என்னை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால் வேறு சுயகுறிப்புகளை பதிவிடுவதில்லை . என் வீதியிலே நான் அந்நியனாக நடக்கிறேன் என்று தளத்தில் நீங்கள் நுழைந்த புதிதில் ஒரு புதுக்கவிதை பதிவு செய்திருந்தீர்கள் . கவலை வேண்டாம் இங்கே தளத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று ஒரு கருத்துத் தெரிவித்திருந்தேன் . உங்களை நான் தளம் மூலம் நன்கு அறிவேன் . உங்கள்பால் பெருமதிப்பு வைத்திருப்பவன் உங்கள் தமிழ்த்தொண்டு போற்றுதற்குரியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் 11-Apr-2021 6:36 pm
யாப்பருங்கல காரிகையியில் ந மு வேங்கடசாமி நாட்டாரின் குறிப்புரைப்படியே இதை வடிவமைத்திருக்கிறேன் . அவலோகிதமும் இந்த வழியிலே பாவினத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது . ஒரே அடி எதுகை நான்கடிகள் ---இரு அல்லது குறளடியானால் வஞ்சித்துறை ----முச்சீரடியானால் வஞ்சிவிருத்தம் ----அளவடி அல்லது நாற்சீரடியானால் கலிவிருத்தம் நெடிலடியில் இது கலித்துறை அசை பற்றி சொல்லப்படவில்லை . காரிகையில் திருப்பிப் பார்க்கவும். பாவினங்கள் பாக்களின் கட்டுக்கோப்பான யாப்பு விதிகளை தளர்த்தி எளிமையாக்கி பின்வந்த கவிஞர்கள் எழுதியிருக்கக் கூடும் . அவலோகிதம் மிகச் சிறப்பான யாப்பு மென்பொருள் . இப்பொழுது விளக்கத்துடன் மிக அருமையாகக் கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் . அடிப்படை யாப்பிலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்கு அது ஒரு யாப்பு லிட்மஸ் . கருத்திற்கு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் . 11-Apr-2021 6:23 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Apr-2021 4:09 pm

சிந்துதோ முத்துக்கள் என்று கோர்க்க நினைத்தேன்
உன் புன்னகை .....!!!
சிந்துமோ தேனென்று ஏந்த நினைத்தேன்
உன் தேனிதழ்கள்....!!!
சிந்துமோ சிந்தாதோ என்றுநான் சிந்தித்திருந்தேன்
சிந்துநடை போடுது என்கவிதை !

மேலும்

" கன்னத்தில் தேன்வடித்து கைகளில் ஏந்துகிறேன் " என்ற இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படப் பாடல் நினைவு கூர்ந்தேன் ஐயா. ஆஹா சக்கரைவாசனுக்கு திரைப்பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வருமே என்று சென்ற கருத்தில் நினைத்தேன் . இப்போது வந்துவிட்டது . ஒரே நாள் நிலாவில் பார்த்தது என்ற ஓர் இனிமையான பாடலும் உண்டு தகரத்தை வைத்து எப்படி விளையாடியிருக்கிறார் வாலி . இந்தப்பாடல் கேட்ட நினைவில்லை . கேட்கிறேன் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 12-Apr-2021 7:17 pm
" சிந்து " வைத்து ஒரு சித்து விளையாட்டு அருமை ஐயா " கன்னத்தில் தேன்வடித்து கைகளில் ஏந்துகிறேன் " என்ற இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படப் பாடல் நினைவு கூர்ந்தேன் ஐயா. " ஆணிப்பொன் கட்டில் உண்டு கட்டில் மேல் மெத்தை உண்டு மெத்தை மேல் வித்தை உண்டு வித்தைக் கோர் தத்தை உண்டு தத்தைக் கோர் முத்தம் உண்டு முத்தங்கள் நித்தம் உண்டு என்று வாலி யின் வரிகள் இசைஞானி யின் இசையில் தவழ்ந்து ஓடும் 12-Apr-2021 7:01 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Apr-2021 4:09 pm

சிந்துதோ முத்துக்கள் என்று கோர்க்க நினைத்தேன்
உன் புன்னகை .....!!!
சிந்துமோ தேனென்று ஏந்த நினைத்தேன்
உன் தேனிதழ்கள்....!!!
சிந்துமோ சிந்தாதோ என்றுநான் சிந்தித்திருந்தேன்
சிந்துநடை போடுது என்கவிதை !

மேலும்

" கன்னத்தில் தேன்வடித்து கைகளில் ஏந்துகிறேன் " என்ற இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படப் பாடல் நினைவு கூர்ந்தேன் ஐயா. ஆஹா சக்கரைவாசனுக்கு திரைப்பாடல் ஒன்று நினைவுக்கு வருமே என்று சென்ற கருத்தில் நினைத்தேன் . இப்போது வந்துவிட்டது . ஒரே நாள் நிலாவில் பார்த்தது என்ற ஓர் இனிமையான பாடலும் உண்டு தகரத்தை வைத்து எப்படி விளையாடியிருக்கிறார் வாலி . இந்தப்பாடல் கேட்ட நினைவில்லை . கேட்கிறேன் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரை வாசன் 12-Apr-2021 7:17 pm
" சிந்து " வைத்து ஒரு சித்து விளையாட்டு அருமை ஐயா " கன்னத்தில் தேன்வடித்து கைகளில் ஏந்துகிறேன் " என்ற இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது படப் பாடல் நினைவு கூர்ந்தேன் ஐயா. " ஆணிப்பொன் கட்டில் உண்டு கட்டில் மேல் மெத்தை உண்டு மெத்தை மேல் வித்தை உண்டு வித்தைக் கோர் தத்தை உண்டு தத்தைக் கோர் முத்தம் உண்டு முத்தங்கள் நித்தம் உண்டு என்று வாலி யின் வரிகள் இசைஞானி யின் இசையில் தவழ்ந்து ஓடும் 12-Apr-2021 7:01 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Apr-2021 3:31 pm

கண்ணப்பனுக்கு வன்னருள்புரி காளகத்தி நாதனே
விண்ணிலவு சடைசூடும் நான்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்கு உடல்பாதி அளித்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் கலிதீர்த்து அருளாயோ என்னப்பனே !

---நாற்சீர் அல்லது அளவடி நான்குடன் ஒரே எதுகை அமையப் பெற்ற
கண்மூன்றானைப் போற்றும் கலிவிருத்தம் .
==================================================================

கண்ணப்ப னுக்கருள்செய் காளகத்தி நாதனே
விண்ணி லவுசடைசூ டும்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்குத் தன்னுடல் பாதிதந்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் வெங்கலிதீர்ப் பாய் !
----இப்போது ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா
=================================================================

கண்ணப்ப னுக்கரு

மேலும்

இக்கவிதை வஞ்சித்துறையோ கலித்துறையோ ஆனால் இது உங்கள் பக்தித் துறை கவிதையில் அருமையான கண்ணப்பரின் கதை அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! ----மாதிருக்கும் பாதியானுக்கு அழகிய விளக்கம் கருத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 12-Apr-2021 10:34 pm
அருமை ஐயா இறைவேட்டல் " ஒருகண் கனலாம் இருகண் சுடராம் உறுகண் ஒருமூன்றும் போதாதென் றின்னும் ஒருகண்ணை வேண்டினதேன்? வேடன் கண்ணப்பா சிறுகண்ணை தோண்டியதேன் சொல்! " " அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! 12-Apr-2021 7:33 pm
என் கவிதைகளாலே என்னை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால் வேறு சுயகுறிப்புகளை பதிவிடுவதில்லை . என் வீதியிலே நான் அந்நியனாக நடக்கிறேன் என்று தளத்தில் நீங்கள் நுழைந்த புதிதில் ஒரு புதுக்கவிதை பதிவு செய்திருந்தீர்கள் . கவலை வேண்டாம் இங்கே தளத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று ஒரு கருத்துத் தெரிவித்திருந்தேன் . உங்களை நான் தளம் மூலம் நன்கு அறிவேன் . உங்கள்பால் பெருமதிப்பு வைத்திருப்பவன் உங்கள் தமிழ்த்தொண்டு போற்றுதற்குரியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் 11-Apr-2021 6:36 pm
யாப்பருங்கல காரிகையியில் ந மு வேங்கடசாமி நாட்டாரின் குறிப்புரைப்படியே இதை வடிவமைத்திருக்கிறேன் . அவலோகிதமும் இந்த வழியிலே பாவினத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது . ஒரே அடி எதுகை நான்கடிகள் ---இரு அல்லது குறளடியானால் வஞ்சித்துறை ----முச்சீரடியானால் வஞ்சிவிருத்தம் ----அளவடி அல்லது நாற்சீரடியானால் கலிவிருத்தம் நெடிலடியில் இது கலித்துறை அசை பற்றி சொல்லப்படவில்லை . காரிகையில் திருப்பிப் பார்க்கவும். பாவினங்கள் பாக்களின் கட்டுக்கோப்பான யாப்பு விதிகளை தளர்த்தி எளிமையாக்கி பின்வந்த கவிஞர்கள் எழுதியிருக்கக் கூடும் . அவலோகிதம் மிகச் சிறப்பான யாப்பு மென்பொருள் . இப்பொழுது விளக்கத்துடன் மிக அருமையாகக் கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் . அடிப்படை யாப்பிலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்கு அது ஒரு யாப்பு லிட்மஸ் . கருத்திற்கு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் . 11-Apr-2021 6:23 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Apr-2021 3:31 pm

கண்ணப்பனுக்கு வன்னருள்புரி காளகத்தி நாதனே
விண்ணிலவு சடைசூடும் நான்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்கு உடல்பாதி அளித்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் கலிதீர்த்து அருளாயோ என்னப்பனே !

---நாற்சீர் அல்லது அளவடி நான்குடன் ஒரே எதுகை அமையப் பெற்ற
கண்மூன்றானைப் போற்றும் கலிவிருத்தம் .
==================================================================

கண்ணப்ப னுக்கருள்செய் காளகத்தி நாதனே
விண்ணி லவுசடைசூ டும்மறை நாயகனே
பெண்ணுக்குத் தன்னுடல் பாதிதந்த வள்ளலே
கண்மூன்றால் வெங்கலிதீர்ப் பாய் !
----இப்போது ஒருவிகற்ப இன்னிசை வெண்பா
=================================================================

கண்ணப்ப னுக்கரு

மேலும்

இக்கவிதை வஞ்சித்துறையோ கலித்துறையோ ஆனால் இது உங்கள் பக்தித் துறை கவிதையில் அருமையான கண்ணப்பரின் கதை அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! ----மாதிருக்கும் பாதியானுக்கு அழகிய விளக்கம் கருத்தில் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 12-Apr-2021 10:34 pm
அருமை ஐயா இறைவேட்டல் " ஒருகண் கனலாம் இருகண் சுடராம் உறுகண் ஒருமூன்றும் போதாதென் றின்னும் ஒருகண்ணை வேண்டினதேன்? வேடன் கண்ணப்பா சிறுகண்ணை தோண்டியதேன் சொல்! " " அம்மையின் வலபாகம் அய்யன் வசமோ? அம்மைய்யன் தன்இடம் அம்மைதன் வசமோ? அம்மை வலமுடன் அய்யன் இடம்சேர நம்பி இரு சிவசக்தி! 12-Apr-2021 7:33 pm
என் கவிதைகளாலே என்னை அடையாளம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதால் வேறு சுயகுறிப்புகளை பதிவிடுவதில்லை . என் வீதியிலே நான் அந்நியனாக நடக்கிறேன் என்று தளத்தில் நீங்கள் நுழைந்த புதிதில் ஒரு புதுக்கவிதை பதிவு செய்திருந்தீர்கள் . கவலை வேண்டாம் இங்கே தளத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று ஒரு கருத்துத் தெரிவித்திருந்தேன் . உங்களை நான் தளம் மூலம் நன்கு அறிவேன் . உங்கள்பால் பெருமதிப்பு வைத்திருப்பவன் உங்கள் தமிழ்த்தொண்டு போற்றுதற்குரியது மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் 11-Apr-2021 6:36 pm
யாப்பருங்கல காரிகையியில் ந மு வேங்கடசாமி நாட்டாரின் குறிப்புரைப்படியே இதை வடிவமைத்திருக்கிறேன் . அவலோகிதமும் இந்த வழியிலே பாவினத்தை அடையாளம் காட்டுகிறது . ஒரே அடி எதுகை நான்கடிகள் ---இரு அல்லது குறளடியானால் வஞ்சித்துறை ----முச்சீரடியானால் வஞ்சிவிருத்தம் ----அளவடி அல்லது நாற்சீரடியானால் கலிவிருத்தம் நெடிலடியில் இது கலித்துறை அசை பற்றி சொல்லப்படவில்லை . காரிகையில் திருப்பிப் பார்க்கவும். பாவினங்கள் பாக்களின் கட்டுக்கோப்பான யாப்பு விதிகளை தளர்த்தி எளிமையாக்கி பின்வந்த கவிஞர்கள் எழுதியிருக்கக் கூடும் . அவலோகிதம் மிகச் சிறப்பான யாப்பு மென்பொருள் . இப்பொழுது விளக்கத்துடன் மிக அருமையாகக் கட்டமைத்திருக்கிறார்கள் . அடிப்படை யாப்பிலக்கணம் தெரிந்தவர்களுக்கு அது ஒரு யாப்பு லிட்மஸ் . கருத்திற்கு மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய டாக்டர் . 11-Apr-2021 6:23 pm
கவின் சாரலன் - கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பை (public) பகிர்ந்துள்ளார்
11-Apr-2021 10:23 am

பூவிற்கு மென்மை இனிமை
நாவிற்கு கவிதை இனிமை
பாவிற்கு யாப்பு இனிமை
பூவினள் புன்னகை இனிமை

பூவின் மென்மை
நாவின் கவிதை
பாவின் யாப்பு
பூவினள் சொந்தம்

----முறையே வஞ்சிவிருத்தம் வஞ்சித்துறை நீங்கள் அறிவீர்கள்

மேலும்

புகழுரையில் மகிழ்ச்சி பூவின் வாசம் நாவின் சொற்கள் பாவின் உருக்கம் பூவினள் நீதான் ----இரண்டு சீர் அடி நான்கு கொண்டு ஒரே அடி எதுகையால் நடந்தால் அது வஞ்சித்துறை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 12-Apr-2021 10:23 pm
அருமை ஐயா அருமை பூவினில் வாசம் உண்மை நாவினில் நல்லவை உண்மை பாவினில் இதம் அருமை பூவினள் அருகில் குளிர்மை கவின் கவிதையோ பெருமை பூவின் வாசம் நாவின் சொற்கள் பாவின் உருக்கம் பூவினள் நெருக்கம் கவின் கற்பனை ( மாறுதலாகச் சிந்தனை செய்தேன் வேறொன்றுமில்லை. தவறிருப்பின் மன்னிக்க) 12-Apr-2021 7:56 pm
கவின் சாரலன் - படைப்பு (public) அளித்துள்ளார்
11-Apr-2021 10:23 am

பூவிற்கு மென்மை இனிமை
நாவிற்கு கவிதை இனிமை
பாவிற்கு யாப்பு இனிமை
பூவினள் புன்னகை இனிமை

பூவின் மென்மை
நாவின் கவிதை
பாவின் யாப்பு
பூவினள் சொந்தம்

----முறையே வஞ்சிவிருத்தம் வஞ்சித்துறை நீங்கள் அறிவீர்கள்

மேலும்

புகழுரையில் மகிழ்ச்சி பூவின் வாசம் நாவின் சொற்கள் பாவின் உருக்கம் பூவினள் நீதான் ----இரண்டு சீர் அடி நான்கு கொண்டு ஒரே அடி எதுகையால் நடந்தால் அது வஞ்சித்துறை மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய சக்கரைவாசன் 12-Apr-2021 10:23 pm
அருமை ஐயா அருமை பூவினில் வாசம் உண்மை நாவினில் நல்லவை உண்மை பாவினில் இதம் அருமை பூவினள் அருகில் குளிர்மை கவின் கவிதையோ பெருமை பூவின் வாசம் நாவின் சொற்கள் பாவின் உருக்கம் பூவினள் நெருக்கம் கவின் கற்பனை ( மாறுதலாகச் சிந்தனை செய்தேன் வேறொன்றுமில்லை. தவறிருப்பின் மன்னிக்க) 12-Apr-2021 7:56 pm
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) sakkaraivasan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
10-Apr-2021 5:04 pm

வெண்பாவின் தூய்மை சிரித்திடும் புன்னகை
வெண்ணிலா தூய்மை ஒளிரும் எழில்முகம்
கண்ணிரண்டும் காதல்சிந் தும்அமு தக்கிண்ணம்
பெண்ணெனும் தேவதை நீ !

-----ஒருவிகற்ப இன்னிசை" வெண்பா "

வெண்பாவின் தூய்மை சிரித்திடும் புன்னகை
வெண்ணிலா தூய்மை ஒளிரும் எழில்முகம்
கண்ணிரண்டும் காதல்சிந் தும்அமு தக்கிண்ணம்
பெண்ணெனும் தேவதையாய் பூமிக்கு வந்தாயோ ?

-----நாற்சீரடி நான்கினால் ஒரே அடி எதுகையால்
அமைத்ததால் வெண்பா" கலிவிருத்தம்" ஆனது .

வெண்பாவின் தூய்மை சிரித்திடும் புன்னகை அன்றோ
வெண்ணிலா தூய்மை ஒளிரும் எழில்முகம் ஆனதோ
கண்ணிரண்டும் காதல்சிந் தும்அமு தக்கிண்ணம் அறிவேன்
பெண்ணெனும் தேவதையாய் பூமிக்கு வந

மேலும்

அருமை ஐயா இலக்கணக் கவியே ரசித்தேன் 12-Apr-2021 8:45 pm
தொல்காப்பியன் பாக்கள் நான்கு . வெண்பா ஆசிரியப்பா வஞ்சிப்பா கலிப்பா பாக்களின் விதி முறைகளை தளர்த்தி பாவினங்களை பின் வந்த கவிஞர்கள் தங்கள் கற்பனைக்காக சற்று மாற்றி எழுதினார்கள் அவைகளை அமிர்த சாகரர் தன் யாப்பருங்கலக் காரிகையில் அடையாளம் காட்டியிருக்கிறார் . ந மு வேங்கடசாமி நாட்டார் என்ற பெரும் தமிழறிஞர் உரை எழுதியிருக்கிறார் அந்த 35 ஆவது சூத்திரத்தில் இப்பாவினங்களைப் பற்றி சொல்லியிருக்கிறது என்னவே நீங்கள் விளக்கம் கேட்டதால் சுட்டிக்காட்டினேன் . கலிப்பாவில் கலித்தொகை என்ற ஒருநூல்தான் இருக்கிறது என்று கேளிவிப்பட்டிருக்கிறேன் . கவிஞனாவதற்கு அப்பாவை எல்லோரும் முயல்வோம் 11-Apr-2021 1:53 pm
தம்பி இலக்கண விளக்கம் கேட்கவில்லைபாடல் விளக்கமே கேட்டேன் இரண்டுசீர் சந்த விருத்தத்தை நான் கைதவறுதலாக கலிவிருத்தம் என்றதற்கு உங்கள் அணுகுமுறை மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. நீங்கள் எழுதிய கலிவிருத்தம் கலித்துறை வாய்ப்பாட்டின்படி சந்தக் கலி விருத்தமா சந்தக்கலித்தாழிசையா காப்பியக்கலித் துறையா இழைபு கலிவிருத்தமா வெணடளை கலி விருத்தமா எந்த சூத்திரத்தில் உள்ளது. கலித்தாழிசையில் வெண்டளைகள் எந்தனை வரிகளில் வருகிறது- சூத்திரம் படிப்பவரால் பாட்டெழுத முடியுமா முடியாது சூதிரமும் கற்க முடியாதது. கலிப்பாவில் வாய்ப்பாடு பிறழா எழுதுவது வெகு சிலராலேதான் முடியும் நாலு வரிகளில் நாலாம் சீர் நாலுவிதமாக தளை யமைத்தல் ஏற்புடையதா ? ஏன் பிறழாமல் தளையில் எழுதுவதில்லைகலிப்பாவில் நூறு நுணுக்கங்கள் சொல்வார்கள்.. நீங்கள் எழுதியதுசந்த விருத்தமில்லை சந்தத்தாழிசை மீண்டும் கேள்விகள் எழுப்புவது நல்லதல்ல. கலிப் பாக்கள் தளை பிறழாமல் எழுதுபவன் தான் கவிஞசன். 11-Apr-2021 11:21 am
இதை நான் உங்களுக்கு விளக்கத் தேவையில்லை . ஆயினும் நீங்கள் கேட்டதால் .... ஒவ்வொரு பாவிற்கும் பாவினத்திற்கும் கீழேயே விளக்கமும் தந்திருக்கிறேன் இருசீரடிகள் நான்கு ஒரே அடிஎதுகை . இது வஞ்சித்துறை வெண்பா 1 வெண்புன்னகை 2 ----இரண்டு சீர்கள் கொண்ட முதலடி இதுபோல் தொடரும் இருசீரடி நான்கு ஒரேவகை எதுகை வெண் வெண் கண் பெண் ஆதலால் இது வஞ்சித் துறை . குறளடி நான்கின மூன்றொரு தாழிசை கோதில்வஞ்சித் துறையொரு வாது தனிவரு மாய்விடின்-------என்ற காரிகை 35 வது சூத்தரத்தைப் புரட்டிப் பார்க்கவும் ந மு வே நாட்டாரின் உரை இது குறளடி நான்காய் ஒருபொருண்மேற் ற னிடே வந்தமையான் வஞ்சித்துறை நான்கு சொல் போதும் வஞ்சித்துறையாள் வழிக்கு வருவாள் நானும் அவளும் வானும் நிலவும் தேனும் பாலும் ஊனும் உயிரும் ---மிக்க மகிழ்ச்சி பாராட்டில் மிக்க நன்றி கவிப்பிரிய பழனி ராஜரே உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஒரே எதுகை என்று சூத்திரத்தில் எங்கு சொல்லியிருக்கிறது ? 11-Apr-2021 10:07 am
கவின் சாரலன் அளித்த படைப்பில் (public) sakkaraivasan மற்றும் 1 உறுப்பினர் கருத்து அளித்துள்ளனர்
10-Apr-2021 10:23 am

நுதல்தழுவும் சுருளிழை
இதழ்தழுவும் தமிழ்மொழி
இதம்தரும் புன்னகை
இதயத்தைக் கிள்ளுதே !

----குறளடி அல்லது இருசீரடி நான்கு கொண்டு
ஒரே எதுகை அமைந்து வந்த வஞ்சித்துறை பாவினன்
வஞ்சிப்பாவின் இனமே வஞ்சித்துறை வஞ்சியிருத்தம்
மற்றும் வஞ்சித்தாழிசை .

நுதல்தழுவும் சுருளிழை எழிலும்
இதழ்தழுவும் தமிழ்மொழி அமுதும்
இதம்தரும் புன்னகை பூம்பொழிலும்
இதயத்தைக் கிள்ளுதே என்காதலி !

----நுதல் = நெற்றி

----இது சிந்தடி அல்லது முச்சீரடி நான்கு கொண்டு
ஓரே அடியெதுகையால் அமைந்ததால் வஞ்சி விருத்தம்

இரு சீரடியால் அமைவது வஞ்சித்துறை
முச்சீரடியால் அமைவது வஞ்சியிருத்தம்
பாவினப்பாக்கள் வெரி சிம்பிள் !

மேலும்

என்னை எதுகைச் சித்தர் என்பீர்கள் உண்மையில் தாங்களே எதுகைச் சிற்பி 12-Apr-2021 8:49 pm
Thanks a lot 10-Apr-2021 2:56 pm
yes it is effortless also 10-Apr-2021 12:27 pm
மேலும்...
கருத்துகள்

நண்பர்கள் (393)

priya

priya

கரூர்
மல்லி

மல்லி

சிங்கார சென்னை
Deepan

Deepan

சென்னை
user photo

வீரா

சேலம்

இவர் பின்தொடர்பவர்கள் (394)

கீத்ஸ்

கீத்ஸ்

கோவை
வேலு

வேலு

சென்னை (திருவண்ணாமலை)

இவரை பின்தொடர்பவர்கள் (402)

காளியப்பன் எசேக்கியல்

காளியப்பன் எசேக்கியல்

மாடம்பாக்கம்,சென்னை

என் படங்கள் (6)

Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image Individual Status Image
மேலே