முத்தம்

உன் இதழும்...
என் இதழும்...
நெற்றியில்
முத்தங்களிடுதே.....

இதயம் விஜய் இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே