இரவின் மடியில்

🌜🌝நிலவைப் போல் இருளிலும் பிரகாசித்துக் கொண்டே இருங்கள் 🌝🌛

நாள் : 17-May-22, 5:59 pm

மேலே