ஆண்டாள்

எனது பென்சில் ஓவியம். என்னுடைய ௮௪ வது வயதில் வரைந்தது

ரா குருசுவாமி இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே