அம்பாள் சிலை

என் பென்சில் ஓவியம் .வரையப்பட்ட ஆண்டு 1954-56

ரா குருசுவாமி இன் பிரபலமான ஓவியங்கள்


மேலே