முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் - குறிப்பறிவுறுத்தல்

குறள் - 1274
முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.

Translation :


As fragrance in the opening bud, some secret lies
Concealed in budding smile of this dear damsel's eyes.


Explanation :


There is something in the unmatured smile of this maid like the fragrance that is contained in an unblossomed bud.

எழுத்து வாக்கியம் :

அரும்பு தோன்றும்போது அடங்கியிருக்கும் மணத்தைப் போல், காதலியின் புன்முறுவலின் தோற்றத்தில் அடங்கி இருக்கும் குறிப்பு ஒன்று உள்ளது.

நடை வாக்கியம் :

மலராத அரும்புக்குள் நறுமணம் அடங்கியிருப்பது போலத்தான் ஒரு பெண்ணின் புன்னகையென்ற அரும்புக்குள் அவளது காதலனைப்பற்றிய நினைவும் நிரம்பியிருக்கிறது.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
அழுக்கற் றகன்றாரும் இல்லையஃ தில்லார்
பெருக்கத்தில் தீர்ந்தாரு மில்.

பொருட்பால்
செயற்கை அறிந்தக் கடைத்து முலகத்
தியற்கை அறிந்து செயல்.

காமத்துப்பால்
பரிந்தவர் நல்காரென்று ஏங்கிப் பிரிந்தவர்
பின்செல்வாய் பேதைஎன் நெஞ்சு.

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே