தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா - வான்சிறப்பு

குறள் - 19
தானம் தவம்இரண்டும் தங்கா வியன்உலகம்
வானம் வழங்கா தெனின்

Translation :


If heaven its watery treasures ceases to dispense,
Through the wide world cease gifts, and deeds of 'penitence'.


Explanation :


If rain fall not, penance and alms-deeds will not dwell within this spacious world.

எழுத்து வாக்கியம் :

மழை பெய்யவில்லையானால், இந்த பெரிய உலகத்தில் பிறர் பொருட்டு செய்யும் தானமும், தம் பொருட்டு செய்யும் தவமும் இல்லையாகும்.

நடை வாக்கியம் :

மழை பொய்த்துப் போனால், விரிந்த இவ்வுலகத்தில் பிறர்க்குத் தரும் தானம் இராது; தன்னை உயர்த்தும் தவமும் இராது.
திருவள்ளுவர் (Thiruvalluvar) திருக்குறளை அறம், பொருள், இன்பம் என்ற முப்பால்களை கொண்டு வடிவமைத்துள்ளார். திருக்குறள் (Thirukkural) மொத்தம் 12000 சொற்களில் பாடப்பட்டது.


அறத்துப்பால்
ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.

பொருட்பால்
ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகா றகலாக் கடை.

காமத்துப்பால்
நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.
மேலே