மனிதன் எப்போது கடவுளை தேடுகிறான் ?

மனிதன் எப்போது கடவுளை அதிகமாய் தேடுகிறான் ?கேட்டவர் : Enoch Nechum
நாள் : 12-May-14, 1:55 pm
0


மேலே