உங்கள் எழுத்திற்கு என்றாவது உயிர்கொடுத்ததுண்டா?? இல்லையா?? ஆம்எனில் எப்படி??

கவிதைகளில் வீரவசனம் மொழியும் என் நண்பர்களே ..!!!

............. உங்கள் எழுத்திற்கு என்றாவது
............உயிர்கொடுத்ததுண்டா..?? இல்லையா..??
........ஆம்எனில் எப்படி...??கேட்டவர் : ஜெனி
நாள் : 1-Oct-14, 5:13 pm
0


மேலே