நான் உருப்பட முடியுமா???

நான் உருப்பட மாற்றேன் நு எல்லுரும் திட்றாங்க பா உருபடுறது நா என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க தோழமைகளே?????

முடிந்தவரை தெளிவான விழக்கம் தருக.....நாள் : 17-Sep-12, 12:02 pm
0


மேலே