தமிழில் பொருள்

"PENDRIVE "என்பதன் தமிழில் பொருள் என்ன?


கேட்டவர் : தேவனந்து
நாள் : 16-Apr-15, 4:04 pm
0
மேலே