மதுவால் மடியும் மக்கள்

இன்றைய சூழலில்
பல்வேறு குடும்பங்களை
மதுவானது அழித்துக்கொண்டிருக்கிறது
இந்த மது ஆனது
எப்போது முற்றிலும் அழியும்.நாள் : 17-Jul-16, 8:38 am
0


மேலே